Vitajte na stránkach 

"Revízie elektrické Bratislava"

 

Bezpečnosť elektrických zariadení je prioritou našej práce.

 

Ponuka služieb :

Východiskové, pravidelné revízie elektrických zariadení
/vyhradených technických zariadení/ – revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach 
V zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhlášky  MPSVaR  č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich.
 
 
     Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. 
     Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.
     Našou spoločnosťou dodávané práce po vzájomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, požadovanej kvalite, konečných cenách k spokojnosti našich klientov.

 

Viac ako 30 rokov skúseností v predmetnej oblasti.

Drobné nedostatky zistené prí revíznych testoch 

bezplatne odstránime.

 

Vyhradzujeme si právo neposkytovať interné údaje o našich klientoch.

 

 • Revízie    v ý c h o d i s k o v é
 • Revízie    p r a v i d e l n é
 •  
 • Revízie a kontroly bleskozvodov aj aktívnych
 • Revízie a kontroly elektrických inštalácií a rozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových systémov
 • Revízie a kontroly fotovoltaických elektrární
 • Revízie a kontroly veterných a turbínových elektrární
 • Revízie a kontroly hauseboatov
 •  
 • Servis vyhradených technických zariadení
 • Servis výpočtovej techniky - hardware, software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linkedin:
Twiter:
Facebook:
 
 
 
 
CENOVÁ PONUKA - KALKULÁCIA:
 
 
Cenovú ponuku
(kalkuláciu) posielame na vyžiadanie po zaslaní: 
projektovej dokumentácie,predošlých revíznych správ,foto EZ, počet a typ EZ.
 
 
Všeobecné servisné podmienky:
 
 
 
 
 
 
NASA:
 
 
 
ASTRONOMY ONLINE:
 
 
 
METEOALARM   EARTH:
 
 
 
Meteoalarm Europe:
 
 
 

 

 

R E V Í Z I E  -  kontroly elektrických zariadení

 

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek.

 

 

Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva:

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou

prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,

c) pred opakovaným uvedením do prevádzky

- po odstavení dlhšom ako jeden rok,

- po demontáži a opätovnej montáži,

- po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,

- vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v tab. 1.

Revízny technik na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.

Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

 

Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva:
a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou
prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky
- po odstavení dlhšom ako jeden rok,
- po demontáži a opätovnej montáži,
- po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
- vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.
Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v tab. 1.
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.
Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

Rozdelenie revízií:
a) Revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov:
STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení.
Táto základná norma pre vykonávanie revízií elektrických zariadení, zariadení na ochranu pred bleskom a pred účinkami statickej elektriny rieši overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti.
Vykonáva ich revízny technik v pravidelných časových intervaloch (viď tab.1) doporučovaných platnými STN.
Revízie obsahujú popis a súpis stávajúceho stavu el. zariadenia a pevne inštalovaných el. spotrebičov, hodnoty meraní, zistené závady.
Revízna správa musí byť uložená u užívateľa el. zariadenia a prístupná orgánom štátneho odborného dozoru (IBP).
Správa o východiskovej revízii musí byť uložená trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia.
Správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii.
b) Revízie a kontroly elektrického ručného náradia, spotrebičov a el. zariadení pracovných strojov:
Spôsob a rozsah vykonávania pravidelných revízií je uvedený v nasledujúcich normách:
STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania.
Pri týchto pravidelných revíziách sa vykonáva napr. odskúšanie funkčnosti a chodu, kontrola opotrebovania uhlíkov motora, dotiahnutie spojov na svorkovnici elektrického prívodného kábla, celistvosť krytu ...
STN EN 60204-1 (33 2200) – Elektrické zariadenia strojov.
STN platí pre použitie elektrického a elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje uvedená STN, sa začína v mieste pripojenia zdroja el. energie.
Podľa uvedenej STN je posudzovaná bezpečnosť el. zariadení pracovných strojov.
Pri pracovných strojoch sa vykonajú predpísané skúšky stanovené platnými STN.
Lehoty prehliadok a skúšok el. zariadenia pracovných strojov sa posudzujú podľa prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené (viď tab. 1).
Nasledovne je vykonané potrebné meranie el. ručného náradia, spotrebičov a pracovných strojov špeciálnou meracou technikou. O vykonaných úkonoch je vyhotovený zápis a odovzdaný užívateľovi.

Odstránenie zistených závad
Ak sa po vykonanej revízii elektrickej inštalácie, alebo kontrolovaných elektrických spotrebičov vyskytnú závady, zodpovedná osoba t.j. užívateľ el. zariadenia je povinný k výsledku revízie zaujať stanovisko a z hľadiska svojej zodpovednosti vykonať nápravu v čo najkratšom termíne, okamžite ak sa jedná o závady ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.

Dokumentácia a jej uloženie
Dokumentácia, ktorá sa vzťahuje k problematike elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov na prevádzke musí zodpovedať skutočnému stavu el. zariadenia a musí byť uložená samostatne. Musí byť vždy dostupná a predložená pri kontrole štátnym orgánom dozoru (IBP).
Skúsenosti potvrdzujú, že tomu mnohokrát tak nie je. Dokumentácie sú nekompletné, chýbajú dôležité časti a počas rokov sa na určité zložky uložené na rôznych miestach zabúda. Preto sa doporučuje zachovávať predovšetkým v zakladaní elektro dokumentácie skutočný poriadok a systém.

Dokumentáciu rozdeľujeme na:
Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“), ktorá sa spracúva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
a) Aktuálna prevádzková
do ktorej patrí predovšetkým "Prevádzková kniha", v ktorej sú sústredené aktuálne zápisy rôznych závad, či problémov zistených behom prevádzky. Ďalej sú tu viditeľne sústredené termíny budúcich prehliadok, kontrol a revízií.
b) Uložená archívna
a) konštrukčná dokumentácia
- charakteristiku zariadenia,
- opis a funkciu technického zariadenia,
- výkresy zostáv a hlavných celkov,
- výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov,
- schémy elektrického zapojenia,
- zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,
- zoznam použitých predpisov a technických noriem,
b) kvalifikačné dokumenty zamestnancov
c) atesty na používané zariadenia
d) vyhlásenie o zhode
e) návody na obsluhu a dokumentácia k spotrebičom
f) periodické revízne správy
g) protokoly o odstránení revíznych závad (vždy nechať vystaviť od firmy, ktorá závady odstránila)
h) výsledky (protokoly) kontrol - revízií elektrospotrebičov
i) zápisy a závery atď.

TERMÍNY PRE VYKONÁVANIE REVÍZIÍ
STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení
Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.
Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti normy.


Tabuľka 1. Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení


Por. číslo     Druh prostredia podľa STN 33 0300     Lehoty revízií v rokoch

Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia
1     Základné                                                             5
2     Normálne                                                            5
3     Studené                                                              3
4     Horúce                                                               3
5     Vlhké                                                                 3 
6     Mokré                                                                1
7     So zvýšenou koróznou agresivitou                       3
8     S extrémnou koróznou agresivitou                       1
9     Prašné s nehorľavým prachom                            3
10   S otrasmi                                                           2
11   S biologickými škodcami                                     3
12   Pasívne s nebezpečenstvom požiaru                   2
13   Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu                 2
14   Vonkajšie                                                          4
15   Pod prístreškom                                                4


Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča


1     Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb                            - 2
2     Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a
príslušenstvo bytu)                                                                                      - 5
3     Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely                                             - 3
4     Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa
horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823)                                                         - 2
5     Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy)   - 1
6     Dočasné zariadenia staveniska                                                              - 1/2
 

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia 


1. Rozdeľovanie náradia podľa používania


Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).
2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia
 

Revízie náradia sa vykonávajú:
•    pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2
•    pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).
Tabuľka 2 - Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
skupina     náradie triedy ochrany     revízne lehoty
    A                      I                        6 mesiacov                
                        II a III                   12 mesiacov    
    B                      I                        3 mesiace
                        II a III                    6 mesiacov    
    C                     I                        2 mesiace
                        II a III                    3 mesiace    
Pozn.: V tabuľke sú uvedené maximálne lehoty revízií.

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov
STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).
 

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:
A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)
C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti

 


Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky 3


Tab. 3: Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina el.spotrebičov, spotrebiče držané v ruke, prenosné spotrebiče, neprenosné a pripevnené spotrebiče,
kontrola - revízia             kontrola - revízia                 kontrola - revízia                 
 A     vždy pred ich vydaním používateľovi
 B     pred použitím - 3 mesiace - pred použitím - 3 mesiace - pred použitím - 6 mesiacov
 C     pred použitím - 6 mesiacov - pred použitím - 12 mesiacov - pred použitím    

podľa STN 33 1500
 D      1 týždeň - 12 mesiacov - 1 mesiac - 12 mesiacov - 3 mesiace    

podľa STN 33 1500
 E      1 mesiac - 12 mesiacov - 6 mesiacov - 24 mesiacov - 12 mesiacov

podľa STN 33 1500  

 

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.

 

Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti normy.

 

Tabuľka 1. Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení

Por. číslo

Druh prostredia podľa STN 33 0300

Lehoty revízií
v rokoch

Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia

1

Základné

5

2

Normálne

5

3

Studené

3

4

Horúce

3

5

Vlhké

3

6

Mokré

1

7

So zvýšenou koróznou agresivitou

3

8

S extrémnou koróznou agresivitou

1

9

Prašné s nehorľavým prachom

3

10

S otrasmi

2

11

S biologickými škodcami

3

12

Pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

13

Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2

14

Vonkajšie

4

15

Pod prístreškom

4

Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča

1

Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb

2

2

Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a

príslušenstvo bytu)

5

3

Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely

3

4

Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa

horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823)

2

5

Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy)

1

6

Dočasné zariadenia staveniska

1/2

 

 

 

Novinky

Problematika vykonávania revízií elektrických zariadení

12.02.2016 20:23
Revízie elektrické Bratislava - Problematika vykonávania revízií EZ.pdf (642927)

Protokol - vonkajšie vplyvy - elektroinštalácia - vzor

30.11.2015 23:51
5-Protokol, provedeni elektroinstalace - vzor.pdf (66746)

Stanovenie základných charakteristík vonkajších vplyvov ...

30.11.2015 23:38
PNE 33 2000-2.1.pdf (949844) 

Revízia a kontrola el.ruč.náradia 2015

30.11.2015 23:06
Revízia elektrického ručného náradia 2.pdf (111713)

Riaď sa týmto výrokom!

03.12.2014 09:14
    "Nikdy nehovor, že sa niečo nedá, pretože vždy sa nájde iniciatívny blbec, ktorý nevie, že sa to nedá, a urobí to."

Ochrana pred bleskom

07.07.2013 14:14
Ochrana pred bleskom.pdf (109467)

Rozdelenie revízií

05.07.2013 21:18
Revízie elektrické Bratislava - rozdelenie revízií.pdf (225666)

Uzemnenie

23.04.2013 15:46
Uzemneni.pdf (207,3 kB)

Elektrotechnické značky

23.04.2013 15:08
znacky elektrotechnicke.pdf (155 kB) značky v elektrotechnike.pdf (253,5 kB)    

Poznatky z vykonávania revízií elektrických inštalácií v stavebných objektoch verejnej a štátnej správy

21.04.2013 12:01
BP2011.1.pdf (303,3 kB)

Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie

24.01.2013 09:36
01-Obsah.pdf (521,8 kB) 02-Právne predpisy a normy.pdf (508,5 kB) 03-Projektovanie a real. el. instalácii.pdf (1,4 MB) 04-Základné princípy a požiadavky.pdf (3,5 MB) 05-Dimenzovanie vedení sil rozvodu.pdf (2,5 MB) 06-Charakeristika verej. distrib. siete.pdf (3,4 MB) 07-Rozvádzače a rozvodnice.pdf...

Elektromery

30.10.2012 20:01
ETsl.pdf (2,1 MB)

Inštalácia

30.10.2012 19:58
Instalacia - Ján Koller.pdf (207,3 kB)

Prípojky elektrickej energie

04.10.2012 15:16
Prípojky elektrickej energie.pdf (135,7 kB)

Prečo je nutná potreba obnoviteľných zdrojov elektrickej energie ?

30.09.2012 10:14
oez.pdf (4,5 MB)
1 | 2 >>