Vitajte na stránkach 

"Revízie elektrické Bratislava"

 

 

Bezpečnosť elektrických zariadení je prioritou našej práce.

 

Ponuka služieb :

Východiskové, pravidelné revízie elektrických zariadení
/vyhradených technických zariadení elektrických/ – revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach 
v zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhlášky  MPSVaR  č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení.
 
 
     Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. 
     Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.
     Našou spoločnosťou dodávané práce po vzájomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, požadovanej kvalite, konečných cenách k spokojnosti našich klientov.

 

Viac ako 35 rokov skúseností v predmetnej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neposkytovať interné údaje o našich klientoch.

 

 • Revízie    v ý c h o d i s k o v é
 • Revízie    p r a v i d e l n é
 •  
 • Revízie vyhradených technických zariadení - elektrických
 • Revízie a kontroly bleskozvodov aj aktívnych
 • Revízie a kontroly elektrických inštalácií a rozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových zariadení
 • Revízie a kontroly fotovoltaických zariadení
 • Revízie a kontroly veterných a turbínových zariadení
 • Revízie a kontroly hausboatov
 • Revízie a kontroly UPS
 • Revízie a kontroly el.zdrojových agregátov
 • Revízie a kontroly CCTV zariadení
 • Revízie a kontroly nabíjacích staníc pre elektromobily /EVSE/
 • Revízie a kontroly prístupových systémov dom.telefónov - Czechphone
 • Servis vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle dohody
 • Servis výpočtovej techniky - HW, SW.
 

Súvisiace webové stránky:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://revizie-elektricke-bratislava-sk.webnode.sk/

https://revizie-elektricke-bratislava-sk2.webnode.sk/

https://jan-koller.simplesite.com/418859181

 
 
 
 

Linkedin:

 

www.linkedin.com/in/jan-koller-94814225?trk=hp-identity-name

 

Twiter:

 

twiter.com/revizie_ba

 

Facebook:

 

www.facebook.com/revizie.elektricke.ba/?ref=bookmarks

www.facebook.com/Rev%C3%ADzie-elektrick%C3%A9-Bratislava-322679371210760/

www.facebook.com/revizie.elektricke.bratislava/

 

Instagram:

www.instagram.com/revizie.elektricke.bratislava/

 
 
 
CENOVÁ PONUKA - KALKULÁCIA:
 
 
Cenovú ponuku
(kalkuláciu) posielame na vyžiadanie po zaslaní: 
IČO a DIČ firmy, projektovej dokumentácie, východiskovej RS resp.predošlých RS, foto EZ,  počet a typ EZ.
 
 
 
Všeobecný cenník výkonov:
 
 
 
Všeobecné servisné podmienky:
 
 
 
 
 
NASA:
 
 
ASTRONOMY ONLINE:
 
 
METEOALARM   EARTH:
 
Meteoalarm Europe:
 
 
Slnečné banery a miniaplikácie:

www.hamqsl.com/solar.html#addwebsite

 
 

 

R E V Í Z I E  -  kontroly elektrických zariadení

 

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek.

 

Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva:
a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou
prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky
- po odstavení dlhšom ako jeden rok,
- po demontáži a opätovnej montáži,
- po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
- vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.
Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v tab. 1.
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.
Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

Odstránenie zistených závad
Ak sa po vykonanej revízii elektrickej inštalácie, alebo kontrolovaných elektrických spotrebičov vyskytnú závady, zodpovedná osoba t.j. užívateľ el. zariadenia je povinný k výsledku revízie zaujať stanovisko a z hľadiska svojej zodpovednosti vykonať nápravu v čo najkratšom termíne, okamžite ak sa jedná o závady ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.

Dokumentácia a jej uloženie
Dokumentácia, ktorá sa vzťahuje k problematike elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov na prevádzke musí zodpovedať skutočnému stavu el. zariadenia a musí byť uložená samostatne. Musí byť vždy dostupná a predložená pri kontrole štátnym orgánom dozoru (IBP).
Skúsenosti potvrdzujú, že tomu mnohokrát tak nie je. Dokumentácie sú nekompletné, chýbajú dôležité časti a počas rokov sa na určité zložky uložené na rôznych miestach zabúda. Preto sa doporučuje zachovávať predovšetkým v zakladaní elektro dokumentácie skutočný poriadok a systém.

Dokumentáciu rozdeľujeme na:
Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“), ktorá sa spracúva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
a) Aktuálna prevádzková
do ktorej patrí predovšetkým "Prevádzková kniha", v ktorej sú sústredené aktuálne zápisy rôznych závad, či problémov zistených behom prevádzky. Ďalej sú tu viditeľne sústredené termíny budúcich prehliadok, kontrol a revízií.
b) Uložená archívna
a) konštrukčná dokumentácia
- charakteristiku zariadenia,
- opis a funkciu technického zariadenia,
- výkresy zostáv a hlavných celkov,
- výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov,
- schémy elektrického zapojenia,
- zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,
- zoznam použitých predpisov a technických noriem,
b) kvalifikačné dokumenty zamestnancov
c) atesty na používané zariadenia
d) vyhlásenie o zhode
e) návody na obsluhu a dokumentácia k spotrebičom
f) periodické revízne správy
g) protokoly o odstránení revíznych závad (vždy nechať vystaviť od firmy, ktorá závady odstránila)
h) výsledky (protokoly) kontrol - revízií elektrospotrebičov
i) zápisy a závery atď.
 

STN 33 1500, STN 33 2000-6 - Východiskové a periodické revízie elektrických zariadení. 
STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania. 
STN EN 60204-1 - Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov.
STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení.
STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.
STN 33 2000-7-701 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie,alebo priestory.

 

Prehľad najdôležitejších zákonov SR týkajúcich sa odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení:

Zákony NR SR

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

č. 264/1990 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky. 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

č. 436/2008 Z.z. o ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

č. 56/2018 Z.z.Vyhlášky

MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb.

Nariadenia vlády 

NV 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

 

 

Spojené štáty Európske

Fotogaléria:

Novinky

Inštalácie a servis výpočtovej techniky

13.02.2012 08:34
     Hlavným cieľom našej spoločnosti je údržba a servis výpočtovej a kancelárskej techniky pre fyzické osoby, malé a stredné podniky. Pri našich riešeniach vychádzame z požiadaviek zákazníkov, so snahou navrhnúť a dodať iba také riešenia, ktoré sú pre klienta prínosom, ktoré...
<< 1 | 2