TERMÍNY PRE VYKONÁVANIE REVÍZIÍ

16/11/2011 08:59

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.

Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti normy.

 

Tabuľka 1. Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení

Por. číslo

Druh prostredia podľa STN 33 0300

Lehoty revízií
v rokoch

Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia

1

Základné

5

2

Normálne

5

3

Studené

3

4

Horúce

3

5

Vlhké

3

6

Mokré

1

7

So zvýšenou koróznou agresivitou

3

8

S extrémnou koróznou agresivitou

1

9

Prašné s nehorľavým prachom

3

10

S otrasmi

2

11

S biologickými škodcami

3

12

Pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

13

Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2

14

Vonkajšie

4

15

Pod prístreškom

4

Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča

1

Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb

2

2

Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a

príslušenstvo bytu)

5

3

Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely

3

4

Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa

horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823)

2

5

Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy)

1

6

Dočasné zariadenia staveniska

1/2