odporučenia z revízií el. rozvodov a el. zariadení

Termíny revízií je nutné bezpodmienečne dodržiavať ako aj riešiť rekonštrukcie rozvodov v zmysle platných noriem.