Referencie

Vyhradzujeme si právo neposkytovať interné údaje o našich klientoch v prípade žiadosti o referencie.

Vyhradzujeme si právo neposkytovať interné údaje o našich klientoch v prípade žiadosti o referencie.

Elektroinštalácie v starších objektoch - Ján Koller

Elektroinštalácie v starších objektoch - Ján Koller pdf.pdf (554,2 kB)

odporučenia z revízií el. rozvodov a el. zariadení

Termíny revízií je nutné bezpodmienečne dodržiavať ako aj riešiť rekonštrukcie rozvodov v zmysle platných noriem.

skúsenosti z revízií v Bratislave a okolí

Bytové domy ako aj niektoré RD v Bratislave a okolí a elektrické rozvody v nich sú zastaralé a je nutné ich rekonštruovať. Stretávame sa denne z veľmi zlým stavom rozvodov, preto by bolo vhodné dodržiavanie lehôt revízií ako aj ich dokonalé zrevidovanie.